Bàn cầu 2 khối

AC-700VAN

Bàn-cầu 2 khối

C808VN

Bàn-cầu 2 khối

C838VN

Bàn-cầu 2 khối

C306VPT

Bàn-cầu 2 khối

C-306VA

Bàn-cầu 2 khối

C108VA

Bàn-cầu 2 khối

C117VA

Bàn-cầu 2 khối